Jesteśmy uczestnikiem Programu 

RZETELNA Firma 
Sprawdź naszą rzetelność na
Treść poprzedniego regulaminu do dnia 25.12.2014 dostępny pod linkiem Regulamin do 25.12.2014
REGULAMIN

SŁOWNICZEK:
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep internetowy  skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem) oraz czas dostawy;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, prócz dni ustawowo wolnych od pracy;
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która założyła Konto, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca;
Klient – użytkownik Sklepu Internetowego e-hurtownia-opakowan.pl , który dokonał zakupu w sklepie internetowym e-hurtownia-opakowan.pl  poprzez wybór Towaru, podanie swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, zatwierdzenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji oraz zapłatę ceny; Klientem może być zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Koszyk – element Sklepu Internetowego e-hurtownia-opakowan.pl,  gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
Towar - artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym
Koszty dostarczenia Towaru – koszty ponoszone przez Klienta dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.
Regulamin – niniejszy regulamin.
 
1.Warunki ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia i korzystania ze sklepu internetowego: e-hurtownia-opakowan.pl
1.2. Sklep internetowy:  e-hurtownia-opakowan.pl  jest zarządzany i prowadzony przez firmę: Hurtownia Opakowań Anna Gumowska, Okólna 45, 05-270 Marki, 05-270 Marki NIP: 125 083 61 60 REGON 015241054,  (Administrator).
1.3. Kontakt ze Sklepem internetowym e-hurtownia-opakowan.pl  jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. pod numerami telefonów 22 690 00 87 , pod adresem e-mail:   sklep@e-hurtownia-opakowan.pl
1.4. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
1.5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych.
1.6. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl  są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO e-hurtownia-opakowan.pl ORAZ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.
2.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego e-hurtownia-opakowan.pl  jest możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych (zakupy bez rejestracji).
2.2. Korzystanie ze Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl oznacza akceptację Regulaminu.
2.3. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl  nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych Towarów z otrzymanymi, które wynikają z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów Towarów na różnych komputerach, jak i wynikających ze specyfiki Towaru, tj. np. struktury użytego materiału, jego gęstości itp.
2.4. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl , zastrzega możliwość czasowej niedostępności Towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze, ilości itp.
2.5. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl,  oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, zdjęcia, baza danych oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i podlega ochronie prawnej.
2.6. Towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
2.7. Zdjęcia prezentujące Towary umieszczone na stronie Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl  mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Towaru ani nie pokazywać wszystkich szczegółów.
2.8. Dostawa Towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl , następuje w ciągu 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl. Dostawa Towarów na specjalne zamówienie po dokonaniu 100% przedpłaty, będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia.
2.9. Dokonanie zamówienia, a także rejestracja na stronie www.e-hurtownia-opakowan.pl wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych o użytkowniku w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostawy zamówienia, przez Hurtownia Opakowań Anna Gumowska zgodnie z Polityką prywatności.
2.10. Dane dotyczące klientów są przechowywane i przetwarzane przez Hurtownia Opakowań Anna Gumowska, a także mogą być przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych i statystycznych zgodnie z Polityką prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, oraz ich usunięcia. Dane te będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.
2.11. Administrator gwarantuję, iż bez wyraźnej zgody Klienta potwierdzonej przy rejestracji w sklepie nie bedzie wykonywał połączeń telefonicznych oraz wysyłał wiadomości SMS, MMS oraz e-mail do Klient.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówienia
3.1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym e-hurtownia-opakowan.pl , 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
3.2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w sklapie e-hurtownia- opakowan.pl  do Koszyka, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Złóż Zamówienie”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.
3.3. W Koszyku Klient wskazuje:
a) zamawiane Towary (podając odpowiednią ilość oraz ich rodzaj);
b) adres, na jaki Towar ma być dostarczony;
c) sposób dostawy;
d) sposób płatności;
3.4. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl.
3.5. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl rozpoczyna realizację zamówienia:
a) w przypadku zamówień złożonych w procedurze płatności przy odbiorze, niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia od Klienta, przy czym płatność przy odbiorze nie dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza 20zł brutto; w takim przypadku wymagane jest dokonanie przedpłaty.
b) w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności (płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu paypal.pl, przelewy24.pl, płatność przelewem bankowym), niezwłocznie po otrzymaniu informacji od serwisu o dokonaniu wpłaty przez Klienta lub wpływu środków pieniężnych na konto w przypadku przelewu bankowego.
c) w przypadku zamówień specjalnych (taśmy z logo, pudełka z nadrukiem), terminy ustalane będą  indywidualnie po dokonaniu przedpłaty na konto  w  pełnej wysokości  na podstawie faktury pro forma.
3.6. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w zamówieniu zostaną umieszczone dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
3.7. W przypadku, gdy Towar jest niedostępny (brak Towaru w magazynie) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl,  ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy. W takim wypadku Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl  najpóźniej w terminie 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, zawiadamia Nabywcę o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
3.8. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 15 dni kalendarzowych, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl, o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
3.9. W przypadku sprzedaży promocyjnej/ wyprzedaży, do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się Towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl,  poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl  będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od realizacji zamówienia.
3.10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

4. Ceny Towarów
4.1. Ceny Towarów widoczne na stronie internetowej Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cena brutto).
4.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i nie podlega negocjacji.
4.3. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl,  zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Użytkownika zamówienia. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

5.2. Zastrzegamy możliwość zmiany formy i kosztów transportu w przypadku zamówienia towarów o dużym gabarycie lub o nietypowych kształtach a także towarów o zróżnicowanych wymiarach.

5.3. Dostawa realizowana w ramach promocji „wysyłka gratis od 1000 zł” jest realizowana najtańszym wybranym przez sklep sposobem dostawy, w przypadku braku akceptacji wskazanej przez pracownika sklepu formy transportu użytkownik ponosi koszt wysyłki podany przez pracownika sklepu wg stawek standardowych tj. za każde 30 kg masy gabarytowej zgodnie z cennikiem dostaw.

5.4. Dostawa realizowana w ramach promocji „wysyłka gratis na terenie Warszawy i okolic od 500 zł” jest realizowana transportem własnym sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo do nie realizowania dostawy w ramach promocji w przypadku:

1) braku możliwości podjazdu pojazdu ze względu na przepisy ruchu drogowego.

2) odległość od miejsca dostawy a najbliższego możliwego miejsca postoju pojazdu większej niż 50 m.

3) dostarczenia towaru na inną niż parter kondygnację budynku (w przypadku innych kondygnacji dostawa realizowana jest do pierwszych drzwi budynku lub do początku klatki schodowej budynku)

6. Czas realizacji zamówienia
6.1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Standardowy czas realizacji naszych zamówień od momentu ich opłacenia (dla przesyłek za pobraniem od momentu złożenia zamówienia) zazwyczaj nie przekracza 48h.
6.2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest to czas, który upływa od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia wysłania przesyłki przez Sklep internetowego e-hurtownia-opakowan.pl  wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.
6.3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z deklarowanymi przez przewoźników terminami dostawy.
6.4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z ich regulaminami (dokonując zamówienia, Klient akceptuje regulamin kuriera) na adres wskazany przez Klienta.

7. Formy płatności
7.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) Za pośrednictwem PayPal
b) Przelew lub płatność kartą za pośrednictem Przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
c) Przelew bankowy bezpośrednio na konto sklepu. Numer rachunku bankowego Hurtownia Opakowań Anna Gumowska, ul. Okólna 45, 05-270 Marki: 52124010821111001075604058 ( Bank PEKAO VI O. w Warszawie, 03-469 Warszawa, ul.W.Skoczylasa 4 )
d) Płatność przy odbiorze towaru dla przesyłek za pobraniem

8. Reklamacje Towarów
8.1. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta Towaru (dotyczy Towarów objętych gwarancją producenta).
8.2. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl , odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, za niezgodność z umową zakupionych Towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
8.3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym e-hurtownia-opakowan.pl w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar jest niezgodny z umową.
8.4. Klient, po uprzednim porozumieniu się ze Sklepem internetowym e-hurtownia-opakowan.pl  np. telefonicznie lub mailowo, powinien odesłać niezgodny z umową Towar na adres Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl ul. Okólna 45, 05-270 Marki. Informacje o rodzaju przewoźnika zostaną podane podczas kontaktu z Klientem. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis zgłoszenia reklamacyjnego ze wskazaniem, czy Klient chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych, a także zakres żądania Klienta.
8.5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl,  przesyłki z reklamowanym Towarem. W przypadku uznania reklamacji, Towar zostanie zgodnie z wolą Klienta, w pierwszej kolejności naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, zostanie dokonany zwrot pieniędzy na wskazane przez klienta  rachunek  bankowy.

9. Zwroty i wymiana Towaru.
9.1. Klient będący Konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
9.2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia formularza zwrotu.
9.3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
9.4. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub gdy nosi ślady użytkowania.
9.5. Zwracany lub wymieniany towar powinien posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny  i nie może nosić śladów użytkowania.
9.6. Przy zwrocie i wymianie, Sklep nie ponosi kosztów odesłania zakupionych towarów.
9.7. Sklep nie przyjmuje żadnych paczek wysłanych za pobraniem.
9.8. Klient ma prawo do wymiany zakupionego towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia przesyłki lub też ma możliwość żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy po wykryciu wady bez konieczności żądania wymiany lub naprawy rzeczy.
9.9. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie www Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl
10.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, lub okaże się niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas zostanie ono uznane za wyjęte z niniejszego Regulaminu i nie będzie naruszało ważności i możliwości wyegzekwowania pozostałych jego postanowień.
10.3. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne.